Общи условия

Общи условия за взаимоотношенията между фондация “Мисия Възстановяване” и дарители – физически и юридически лица за даряване чрез кредитни/дебитни карти от интернет страница на Фондацията – www.freshandgreen.bg

 

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тези „Общи условия” описват правилата за предоставяне на услугата ДАРЯВАНЕ ЧРЕЗ КРЕДИТНА/ДЕБИТНА КАРТА (наричана по-долу УСЛУГАТА) между Фондация „Мисия Възстановяване ”, наричана фондацията, с адрес: София, ул. „Цар Асен” № 90, тел. (+359) 898 259791 и

КАРТОДЪРЖАТЕЛИТЕ физически и юридически лица , които се наричат по-долу ДАРИТЕЛИ.

2. “Дарител” по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо или юридическо лице, посетило интернет страницата – www.freshandgreen.bg и желае да използва УСЛУГАТА.

3. Услугата, предоставяна от интернет страницата www.freshandgreen.bg, дава възможност на ДАРИТЕЛИТЕ да извършват дарения през кредитна/дебитна карта.

4. Дарителят избира и вписва сумата, която желае да дари, като тя не може да надхвърли 1000лв.

5. Дарителят извършва дарението в BGN, или чуждестранна валута с равностойност в BGN

6. Фондацията не удържа такси и комисионни от направените дарения

II. Защита на данните

 1. Данните Ви няма да бъдат споделяни с трети страни без Вашето предварително съгласие и ще бъдат използвани единствено с цел комуникация с Вас.
 2. Всички оспорени дарения са за сметка на Фондацията и ще бъдат възстановите не по-късно от 40 дневен срок от датата на подаване на иска за оспорване.
 3. Описание на начина за извършване на Дарението Заявката съдържа следните параметри:
  • избор на сума за дарение;
  • име на даряващия;
  • e-mail адрес за осъществяване на обратна връзка;
  • съгласие с предложените условия на плащане

3. Информация, предоставяна на ДАРИТЕЛЯ след транзакцията (дарението)

3.1. При успешна транзакция се визуализира съобщение, което Ви информира, че транзакцията е успешна

3.2. При неуспешна транзакция се визуализира съобщение, което Ви информира, че транзакцията е неуспешна

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДАРИТЕЛЯ

1. Да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия.

IV ВЛИЗАНЕ В СИЛА

1. Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.08.2015 г

V. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. При промяна на настоящите Общи условия фондацията се задължава да информира за това дарителите не по-малко от една седмица преди влизането им в сила.

VI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

1. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.